QHS Management Committee

2018-2020  Management Committee 

Academics Advisor:

Mr Xu Guang Yuan           (Ret. Director, Eastern Qing Tomb Research Center)
Mdm. Xing Hong Wei       (Researcher, Western Qing Tomb Research Center)

President:Mr Wilson Sim Sihan

Secretary:Mr Frank Fu

Treasurer: Ms Han Yujing

Committee Members:Ms Eu Jie Ling, Mr Bok Zhongming, Mr Chung Kwang Tong (Master Weiyi), Mr Login Law (Hong Kong), Mr Su Weixun Jason, Mr Kee Wei, Mr Heng Kang Wei

Auditor: Mr Melvin Tan, Ms Ivy Chan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s