QHS Management Committee

2020-2023  Management Committee 

Academics Advisor:

Mr Xu Guang Yuan           (Ret. Director, Eastern Qing Tomb Research Center)
Mdm. Xing Hong Wei       (Researcher, Western Qing Tomb Research Center)

President:Mr Wilson Sim Sihan

Secretary:Ms Han Yujing
Deputy Secretary: Ms Ivy Chan
                                  Ms Quek Ming Hui

Treasurer: Mr Frank Fu
Deputy Treasurer: Ms Jacqueline

General Affairs: Mr Melvin Tan
Deputy General Affairs: Mr Kee Wei

Committee Members:

Ms Eu Jie Ling, Mr Bok Zhongming, Mr Kenrick Kwa
Mr Chung Kwang Tong (Master Weiyi), Mr Login Law (Hong Kong),
Mr Heng Kang Wei, Mr Teo Boon Siah, Ms Lee Yi Xian
Ms Jiang Wei Tian, Mr Tee Zhong Cheng, Ms Amanda Wang Shuya
Auditor: Deborah Chang Yun Sien, Tania Chang Yun Xiah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s